Elmer MC:

Klubadresse: Ellebækvej 4, 7500 Holstebro


Klubben er stiftet i 1973

Formålsparagraf:
Navnet på klubben er Elmer MC. Klubbens adresse er til enhver tid klubbens beliggenhed. Formålet med klubben er at samle ligesindede omkring MC-interessen, nationale og internationale træf, samt at informere folk om touring med mere, således at det bidrager til en positiv indstilling overfor MC-kørere.

Betingelse for optagelse:
For at blive medlem af klubben, skal vedkommende gå ind for klubbens love, indehaver af en indregistreret motorcykel eller trike, samt have kørekort til samme. Desuden kan
man ikke være medlem af mere end en MC lokalklub, der har bestyrelse og klubhus. Nye medlemmers indmeldelsesblanket hænges på opslagstavlen påført dato.
Ved nyoptagelse af medlemmer i klubben er det bestyrelsen, der efter 3 måneder tager Den endelige beslutning om et nyt medlemskab, efter høring blandt medlemmerne.
Derefter skal indmeldelsesblanketten afleveres til kassereren. Bestyrelsens ansvar er at maksimum grænsen på 50 medlemmer i Klubben ikke overskrides. Medlemskabet gælder for betalende medlem og samlever. Samlever har adgang til generalforsamlingen men ingen stemmeret. Efter betaling af kontingent, kan medlemmet mod et depositum på Kr. 200,- få stillet en nøgle til rådighed til klubhuset. Bestyrelsesmedlemmer er dog fritaget for betaling af nøgledepositum. Medlemmerne må på ingen måde virke provokerende på offentlig sted i Elmer MC´s navn, således at dette på nogen måde kan skade klubben. Det er derfor ikke tilladt at bære vest, med ryg reklame og lignende uden på læderjakken, da det anses for at skade MC Sagen. Et klubmedlem bliver ekskluderet, hvis medlemmet ikke har været indehaver af enmotorcykel eller trike i 18 måneder. Det er dog kun gældende såfremt dette spærrer for optagelse af nye medlemmer. Et klubmedlem bliver ekskluderet, hvis der øves vold mod et andet klubmedlem. Frakendes et medlem kørekortet, skal medlemmet efter frakendelsesperioden, straks Påbegynde generhvervelsen af kørekortet, ellers ekskluderes medlemmet af klubben. Dette gælder dog ikke hvis det fysisk eller aldersmæssigt er umuligt. Et medlem, som er blevet ekskluderet, på grund af vold, mod et andet medlem, kan efter et år, søge om optagelse, efter samme regler, som for nye medlemmer.

Kontingent:
Fastsættelse af kontingentet sker på generalforsamlingen. Kontingentet betales helårligt i Januar måned.
Ved indmeldelse og optagelse i klubben, betaler det nye medlem Kr. 70,- pr. måned resten af indeværende år. Kontingentet kan betales til klubbens bankkonto ellertil bar formanden. Bankkvittering eller kvittering fra klubben gælder som medlemskort.Udebliver betalingen 30 dage efter forfaldsdato, kontaktes medlemmet af
formanden/kassereren for eventuel forglemmelse, er det ikke tilfældet udtræder medlemmet automatisk af klubben, og udleveret nøgle skal afleveres.Indkaldelse til generalforsamling:
Ordinær generalforsamling skal meddeles via e-mail eller sms, mindst 1 måned før afholdelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid SKRIFTLIGT indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel.
Ved klubudmeldelse af bestyrelsen eller ved mistillid til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan den eventuelle resterende bestyrelse eller 50 % af medlemmerne indkalde SKRIFTLIGT til ekstraordinær generalforsamling, ledsaget af en motiveret dagsorden. I dette tilfælde kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, dog ske med mindst 1 uges varsel før afholdelse. Dagsorden til generalforsamling skal indeholde navnene på de bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
Generalforsamling:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i sidste kvartal.
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige ved simpelt stemmeflertal.
Formandel aflægger bestyrelsens beretning og kassereren fremlægger det af de to revisorer
Gennemsete regnskab til godkendelse, endvidere fremlægges til forhandling og beslutning indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændringer, samt øvrige forslag skal være bestyrelses i hænde, senest syv dage før generalforsamlingen. Forslagene kan justeres på generalforsamlingen.
Afstemningen kan med dirigentens tilladelse foregå ved håndsoprækning, men skal på begæring af blot to medlemmer foregå skriftligt ved personvalg,.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Deltagelse og stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent. Samlever kan deltage med taleret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasser
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af to revisorer
11. Valg af to revisorsuppleanter
12. Eventuelt

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af en formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
Ingen medlem kan blive bestyrelsesmedlem, før medlemskabet har varet et år.
På lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges kasserer og et
bestyrelsesmedlem. Ud over bestyrelses vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, to
revisorer samt to revisorsuppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sin snarest efter generalforsamlingen, og meddeler sammensætningen af bestyrelsen og udvalgene ved opslag i klubhuset.
Det påhviler enhver bestyrelse at afholde bestyrelsesmøde umiddelbart før og efter generalforsamlingen.
Ethvert bestyrelsesmedlem såvel som kassereren kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Et bestyrelsesmedlem der uden gyldig grund udebliver fra bestyrelsesmøde mere end to gange i træk, suspenderes som bestyrelsesmedlem, og skal indtil næste generalforsamling, erstattes af første suppleanten.
Alle beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis fire medlemmer er samlet.
Bestyrelsen kan til enhver tid uden varsel suspendere medlemmer, der overtræder en eller flere af klubbens love, eller anses for at skade klubbens moral. Dog skal stemmerne være mindst 4-1.
Bestyrelsen udfærdiger og ajourfører vedtægterne og andre informationer med opslag i klubhuset.
Ligeledes opsættes referater fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelses er bemyndiget til at nedsætte særlige udvalg.
Klubben må ikke udlåne penge til medlemmer, og der gives ikke kredit i baren.

Udvalg:
Udvalgene er sammensat af et bestyrelsesmedlem som formand og flere menige medlemmer. Alle udvalg bør bestå af mindst tre medlemmer. Alle medlemmer der har lyst til at deltage i et eller flere udvalg, skal henvende sig til den respektive udvalgsformand, og er derefter med i beslutningerne.
Ønsker et udvalgsmedlem ikke længere at deltage i et udvalg, skal dette meddeles udvalgsformanden, der herefter meddeler de øvrige medlemmer om ændringen i udvalget.
Alle udvalgsmedlemmer skal med mindst 6 dages varsel indkaldes til udvalgsmøderne.
Udvalget er kun beslutningsdygtigt hvis mindst 2/3 af udvalgsmedlemmerne er til stede.
Beslutningerne i udvalgene sker ved simpelt stemmeflerhed.
Beslutninger der overstiger en samlet årlig udgift i et udvalg på mere end kr. 2.000,- skal først godkendes af bestyrelsen.

Ophævelse af klubben:
Klubbens opløsning kan kun vedtages ved en beslutning af en i dette øjemed indkaldt
generalforsamling.
Til opløsning kræves mindst 90 % af de afgivne stemmer, og den sidste generalforsamling træffer ved simpel stemmeflerhed afgørelse om, hvorledes klubbens aktiver og passiver skal behandles.

Vedtaget på generalforsamling november 1976

Ændret på generalforsamlingen oktober 2018.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler