Vedtægter

Elmer MC:

Klubadresse: Ellebækvej 4, 7500 Holstebro


Klubben er stiftet i 1973

Formålsparagraf:

Navnet på klubben er Elmer MC, klubbens adresse er til enhver tid klubbens beliggenhed.

Formålet med klubben er at samle ligesindede omkring MC-interessen, nationale og internationale træf, samt at informere folk om touring med mere, så der bidrager til en positiv indstilling overfor MC-kørere.

Betingelser for optagelse i klubben er følgende:

 • Vedkommende skal gå ind for klubbens love og paragrafer.
 • Vedkommende skal være indehaver af indregistreret motorcykel eller Trike samt have kørekort til samme.
 • Vedkommende kan ikke være medlem af anden lokal MC-klub der har bestyrelse og klubhus.

Optagelse til klubben:

Ved enhver indmeldelse i klubben af både nye medlemmer samt gengangere hænges indmeldelsesblanket på tavlen med på dato i 3 måneder, herefter er det bestyrelsen der tager den endelige beslutning om vedkommende kan blive medlem af klubben, efter høring blandt medlemmerne.

Antal medlemmer i klubben:

Det er bestyrelsens ansvar, at medlemsantallet ikke overstiger en grænse, som klubben/klubhuset ikke kan rumme.

Medlemskabet:

Medlemskabet gælder for betalende medlem og samlever. Samlever har adgang til generalforsamlingen men ingen stemmeret.

Efter betaling af kontingent. Kan medlemmet mod et depositum på kroner 200,- få stillet nøgle til rådighed til klubhuset. Bestyrelsesmedlemmer er dog fritaget for betaling af nøgledepositum.

Medlemmer af Elmer-MC må på ingen måde virke provokerende eller truende på offentlige steder i Elmer-MC’s navn, så dette på nogen måde kan skade klubben.

Ekskludering fra klubben. Et klubmedlem bliver ekskluderet hvis:

 • Klubmedlemmet har ikke været indehaver af en motorcykel eller Trike i 18 måneder. Dette er dog kun gældende såfremt det spærrer for optagelse af nye medlemmer.
 • Klubmedlemmet udøver vold eller lignende mod et andet klubmedlem.
 • Klubmedlemmet bliver frakendt kørekortet til MC eller Trike og ikke straks efter frakendelsesperioden påbegynder generhvervelse. Dette gælder dog ikke hvis det er klubmedlemmet fysisk/aldersmæssigt umuligt at generhverve.
 • Et hvert medlem som er blevet ekskluderet fra klubben på grund af vold eller lignende mod et andet medlem, kan efter 12 måneder søge om genoptagelse efter reglerne om optagelse i klubben.

Ethvert medlem som bliver ekskluderet fra klubben, skal hurtigst muligt aflevere nøgle til klubhuset hvis en sådan er udleveret.

Bestyrelsen kan til enhver tid uden varsel suspendere medlemmer der overtræder en eller flere af klubbens love, eller anses for at skade klubbens moral, dog skal stemmerne være mindst 4 for.

Kontingent:

Kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen. Kontingent betales helårligt i januar måned.

Ved optagelse i klubben efter januar måned, betaler det nye medlem kroner 70,- pr. måned resten af det indeværende år.

Kontingent indbetaling kan ske på følgende måder:

På klubbens bankkonto, SparNord afd. Holstebro Reg. Nr. 9893 Konto nr. 4583427002.

På MobilPay nr. 437797 (Skriv kontingent i kommentarfeltet)

Eller til klubbens kasserer.

Bankkvittering eller kvittering fra klubben gælder som medlemskort.

Udebliver en betaling af kontingent 30 dage efter forfaldsdato, kontaktes medlemmet af formanden/kassereren for evt. forglemmelse, er dette ikke tilfældet udtræder medlemmet automatisk af klubben og udleveret nøgle skal afleveres.

Indkaldelse til generalforsamling:

Ordinære generalforsamling skal meddeles via e-mail eller sms, mindst 1 måned før afholdelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel.

Ved klubudmeldelse af et bestyrelsesmedlem eller mistillid til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan den evt. resterende bestyrelse eller 50% af medlemmerne indkalde skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, ledsaget af en motiveret dagsorden. I dette tilfælde kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, dog ske med 1 uges varsel før afholdelse. Dagsorden til generalforsamling skal indeholde navne på de af bestyrelsen som er på valg.

Generalforsamling:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i sidste kvartal.

Lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtige ved simpelt stemmeflertal.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning og kassereren fremlægger det af de to revisorer, gennemsete regnskab til godkendelse endvidere fremlægges til forhandling og beslutning indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændringer, samt øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan justeres på generalforsamlingen inden afstemning.

Afstemning kan med dirigentens tilladelse foregå ved håndsoprækning men skal på begæring af blot 2 medlemmer foregå skriftligt ved personvalg.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Deltagelse og stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent. Samlever kan deltage med taleret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasser
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 2 Revisorsuppleanter
 13.  Evt.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 1 formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.

Ingen klubmedlemmer kan indgå i bestyrelsen før medlemskabet har været 12 måneder.

På lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Udover bestyrelsen vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen, og meddeler sammensætningen af bestyrelsen og udvalgene ved opslag i klubhuset.

Det påhviler enhver bestyrelse at afholde bestyrelsesmøde umiddelbart før og efter generalforsamlingen. Ethvert bestyrelsesmedlem såvel som kassereren kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Et bestyrelsesmedlem der uden gyldig grundudebliver fra bestyrelsesmøde mere en 2 gange i træk, suspenderes som bestyrelsesmedlem, og skal indtil næste generalforsamling, erstattes af første suppleanten.

Alle beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis fire af medlemmerne er samlet.

Bestyrelsen udfærdiger og ajourfører vedtægter og andre informationer med opslag i klubhuset, ligeledes opsættes referat fra bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte særlige udvalg.

Klubben må ikke udlåne penge til medlemmer, og der gives ikke kredit i baren.

Udvalg:

Udvalgene er sammensat af et bestyrelsesmedlem som formand og flere menige medlemmer. Alle udvalg bør bestå af mindst 3 medlemmer. Alle medlemmer der har lyst til at deltage i et eller flere udvalg, skal henvende sig til den respektive udvalgsformand, og er derefter med i beslutningerne.

Ønsker et udvalgsmedlem ikke længere at deltage i et udvalg, skal dette meddeles udvalgsformanden, der herefter meddeler de øvrige medlemmer om ændringen i udvalget.

Alle udvalgsmedlemmer skal med mindst 6 dages varsel indkaldes til udvalgsmøderne. Udvalget er kun beslutningsdygtigt hvis mindst 2/3 af udvalgsmedlemmerne er til stede. Beslutningerne i udvalgene sker ved simpelt stemmeflertal.

Beslutninger der overstiger en samlet årlig udgift i et udvalg på mere end kr. 2000,- skal først godkendes af bestyrelsen.

Ophævelse af klubben:

Klubbens opløsning kan kun vedtages ved en beslutning af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til opløsning kræves mindst 90% af de afgivne stemmer, og den sidste generalforsamling træffer ved simpelt stemmeflertal afgørelse om, hvorledes aktiver og passiver skal behandles.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling november 1976

Sidste ændringer er fortaget på generalforsamling oktober 2023.